ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ               

  ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Με το Π.Δ. 39/2012 αρθρ.1 διατηρήθηκε σε ισχύ  ανύπαρκτο σύστημα αξιολόγησης των δικαστικών υπαλλήλων!!!!

Όπως σαφέστατα καταδεικνύεται μετά την δημοσίευση του ν.2812/2000, δεν εκδόθηκαν ποτέ παρά την επιμονή μας, οι προβλεπόμενες από το αρθρ. 154 του ως άνω νόμου κανονιστικές πράξεις. Ο νόμος αυτός ήδη έχει προ πολλού ξεπεραστεί, δήθεν μας διέπει, απέχει από κάθε καινούργιο και σύγχρονο, δεν παρακολουθεί τις εξελίξεις και τις αλλαγές που επιφέρουν νεότερα δεδομένα μιας σύγχρονης δημόσιας διοίκησης της οποίας και οι δικαστικοί υπάλληλοι είναι αναπόσπαστο μέλος, σε κάθε δε περίπτωση ουδέποτε κυρώθηκε καθόσον δεν εξεδόθησαν οι προβλεπόμενες ως άνω Υπουργικές αποφάσεις και τα Π.Δ.

Είμαστε μοναδικός κλάδος που εδώ και χρόνια δεν αξιολογούνται, δεν κρίνονται οι υπάλληλοι, έχουν σταματήσει  η υπηρεσιακή εξέλιξη των δικαστικών υπαλλήλων και η στελέχωση των υπηρεσιών με αξιοκρατικές επιλογές για την κατάληψη θέσεων ευθύνης καθόσον με την ευλογία δυστυχώς και της ΟΔΥΕ δεν συγκαλούνται πλέον υπηρεσιακά συμβούλια.

Πανελλαδικά σε όλες τις υπηρεσίες καταλαμβάνονται οι θέσεις ευθύνης με κυρίαρχο ως και μοναδικό κριτήριο την αρχαιότητα παραβλέποντας υπόλοιπα προσόντα και αξιολογήσεις δίνοντας έμμεσα προβάδισμα σε ορισμένους σε μελλοντικές κρίσεις των συμβουλίων. Η θητεία των εκλεγμένων στα συμβούλια έχει καταστεί μόνιμη και αναντικατάστατη με την ευλογία της ΟΔΥΕ και του Προεδρείου της.

Οι πανηγυρισμοί και οι αυτοϊκανοποιητικές κορώνες τους απέχουν πολύ από την λύση των προβλημάτων του κλάδου. Την ώρα που ως «φτωχοί συμπέθεροι» τρέχουν πίσω από τους προστάτες τους για κανένα ξεροκόμματο μήπως έχουν καταστεί και επικίνδυνοι;

Δεν θέλουμε ούτε μπορούμε να πιστέψουμε ότι μπορούν να καταστρατηγηθούν κατακτήσεις και κυρίως το ωράριο των δικαστηρίων, από ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με έδρες και ακροατήρια. 

 

Εσπευσμένα λοιπόν για να καλυφτούν οι παραλείψεις του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων, που δεν έχει κυρωθεί, με κυρίαρχη ευθύνη της ΟΔΥΕ, προσπαθούμε να περισώσουμε την ύστατη στιγμή τα ανύπαρκτα που αποκρύψαμε ότι δεν υπήρχαν αλλά εμείς τα διατηρήσαμε. Διατηρήσαμε δηλαδή τα ανύπαρκτα.

Παρόλα αυτά, λειτουργώντας υπεύθυνα και εποικοδομητικά έχουμε επεξεργαστεί ένα σχέδιο Π.Δ. που στηρίζεται πάνω στα αναφερόμενα στο αρθρ. 62 του ν.2812/2000 και στα ισχύοντα σε όλη τη Δημόσια Διοίκηση και το οποίο σας παραθέτουμε.

Επισημαίνουμε όμως ότι παράλληλα με την έκδοση των Π.Δ. για  την αξιολόγηση των δικαστικών υπαλλήλων ταυτόχρονα πρέπει να τροποποιηθεί το αρθρ.72 του ως άνω νόμου με τη θέσπιση συγκεκριμένων κριτηρίων αξιολόγησης με μόρια, κατά τρόπο που να διευκολύνεται  η κρίση των υπηρεσιακών συμβουλίων με τρόπο αντικειμενικό και διαφανή, στα πρότυπα του τρόπου αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων.

Πιο συγκεκριμένα προτείνουμε να υιοθετηθεί η μοριοδότηση των τριών κατηγοριών προσόντων που ισχύει για τους δημοσίους υπαλλήλους (με τις επιμέρους υποκατηγορίες που προβλέπονται στον ΥΚ). Τα προσόντα άλλωστε αυτά προβλέπονται σε γενικές γραμμές και στον ισχύοντα ΚΔΥ, χωρίς όμως να ορίζονται συντελεστές βαρύτητας για καθένα.

Προτείνουμε λοιπόν την τροποποίηση το αρθρ.72 του ως άνω νόμου με την πρόσθεση νέας παραγράφου με αριθμ. 8 η οποία θα καθορίζει τον τρόπο που πρέπει να μοριοδοτούνται τα κριτήρια επαγγελματικών προσόντων, της εργασιακής - διοικητικής  εμπειρίας - αρχαιότητας και των ικανοτήτων κάθε υπαλλήλου ως εξής:

 

α. Επαγγελματικά − Τυπικά  προσόντα

− Ο βαθμός του βασικού τίτλου σπουδών πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή 25 για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ, TE και 6 για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ.

− Ο βαθμός του δεύτερου τίτλου σπουδών, εφόσον είναι της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας με το βασικό τίτλο σπουδών, πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή 7 για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ και TE και με το συντελεστή 2 για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ.

− Στις περιπτώσεις υπαλλήλων που υπηρετούν βάσει ειδικών διατάξεων στην κατηγορία ΠΕ ή ΤΕ και κατέχουν προσόν κατηγορίας ΔΕ, δηλ απολυτήριο Λυκείου, προκειμένου να υπολογισθεί η μοριοδότηση του τίτλου που κατέχουν πρέπει ο βαθμός του απολυτηρίου Λυκείου να πολλαπλασιαστεί με το συντελεστή 6.

− Το διδακτορικό δίπλωμα σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της υπηρεσίας: μόρια 200.

− Το διδακτορικό δίπλωμα σε άλλο γνωστικό αντικείμενο: μόρια 100.

− Ο μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της υπηρεσίας: μόρια 160.

− Ο μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας σε άλλο γνωστικό αντικείμενο: μόρια 80.

− Η επιτυχής αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης μόρια 180.

Αν υποψήφιος κατέχει διδακτορικό δίπλωμα και μεταπτυχιακό τίτλο ή περισσότερα του ενός διδακτορικά διπλώματα ή μεταπτυχιακούς τίτλους ή έχει αποφοιτήσει από την Ε.Σ.Δ.Δ. κατέχει διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακό τίτλο, υπολογίζεται το προσόν με τα περισσότερα μόρια, καθώς και το 1/3 των μορίων του άλλου ή άλλων προσόντων.

− Η άριστη γνώση γλώσσας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: μόρια 80.

− Η πολύ καλή γνώση γλώσσας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: μόρια 50.

− Η καλή γνώση γλώσσας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: μόρια 30.

− Η άριστη γνώση γλώσσας άλλων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης: μόρια 50.

− Η πολύ καλή γνώση γλώσσας άλλων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης: μόρια 30.

Μοριοδοτούνται αθροιστικά μέχρι δύο (2) ξένες γλώσσες.

− Η πιστοποιημένη επιμόρφωση που παρέχεται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και άλλες σχολές του Δημοσίου, καθώς και αυτή που παρέχεται από Πανεπιστήμια ή T.E.I, ή από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης, το Κοινωνικό Πολύκεντρο ή από το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης και αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό: μέχρι 50 μόρια (ανά ημέρα επιμόρφωσης ένα (1) μόριο με ανώτατο όριο τα 50 μόρια).

 

β. Εργασιακή − Διοικητική εμπειρία-Αρχαιότητα

− Ο χρόνος υπηρεσίας: μέχρι 300 μόρια (για κάθε έτος υπηρεσίας 10 μόρια με ανώτατο όριο τα 30 έτη). Χρόνος υπηρεσίας μεγαλύτερος του εξαμήνου λογίζεται ως πλήρες έτος.

− Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης: μέχρι 300 μόρια (για κάθε συμπληρωμένο μήνα 1,67 μόρια με ανώτατο όριο τους 180 μήνες).

− Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Τμήματος ή αυτοτελούς γραφείου: μέχρι 200 μόρια (για κάθε συμπληρωμένο μήνα 1,11 μόρια με ανώτατο όριο τους 180 μήνες).

Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει υποψήφιος από το χρόνο υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης και προϊσταμένου Τμήματος υπολογίζονται με ανώτατο όριο τους 180 μήνες και δεν μπορεί να υπερβεί τα 380 μόρια.

 

γ. Ικανότητες − δεξιότητες

(1) Υπηρεσιακή αξιολόγηση: μέχρι 300 μόρια Τα κριτήρια της έκθεσης αξιολόγησης αξιολογούνται βάσει της βαθμολόγησης τους στις εκθέσεις αξιολόγησης και λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος αυτής για κάθε κριτήριο με συντελεστή βαρύτητας 6.

(2) Ειδικές δραστηριότητες, μέχρι 80 μόρια συνολικά όπως:

− συγγραφικό έργο (άρθρα, μελέτες, προτάσεις) που σχετίζεται με το αντικείμενο της υπηρεσίας ή της δημόσιας διοίκησης γενικότερα

− εισηγήσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια, ημερίδες κ.λπ. συναφείς με το αντικείμενο της υπηρεσίας ή της δημόσιας διοίκησης γενικότερα, καθώς και η διενέργεια ΕΔΕ ή ανάκρισης που ανατίθενται στον υπάλληλο από την υπηρεσία του στο πλαίσιο του πειθαρχικού ελέγχου

− εκπροσώπηση σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, ουσιαστικού περιεχομένου

− μέλη Δ.Σ., Πρόεδροι, Διοικητές και λοιπά όργανα διοίκησης νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα.

(3) Η ηθική αμοιβή του επαίνου, καθώς και μετάλλιο διακεκριμένων πράξεων, εφόσον σχετίζεται με το αντικείμενο της υπηρεσίας: 70 μόρια.

 

Επισυνάπτονται:

Α) Σχέδιο Π.Δ. με τα σχετικά υποδείγματα εκθέσεων αξιολόγησης

Β) Πίνακας μοριοδότησης προσόντων υπαλλήλων.

 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ - ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ